Toepassingen []

Toepassingen

Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie wordt gebruikt om de totale hoeveelheid stikstof in zowel water als afvalwater te verminderen. In tertiaire afvalwatertoepassingen worden biologische continue zandfilters gebruikt om nitraatstikstof te verminderen tot niveaus van 1 - 3 ppm.

Biologische nitrificatie

Continue biofiltratie blijkt zeer betrouwbaar te zijn voor het onderbrengen van beluchte biologische processen. In de bioreactor ontwikkelt zich een dunne biofilm bovenop de zandkorrels, waardoor een stabiele nitrificerende populatie ontstaat onder wisselende procesomstandigheden.

Teamwork

Verwijdering van fosfaat

Fosforverwijdering wordt meestal toegepast in tertiaire afvalwatertoepassingen om te voldoen aan de strengere vergunningsniveaus voor de totale hoeveelheid fosfor in geloosd effluent. De technologie wordt ook doeltreffend toegepast voor hergebruik van water.

Behandeling van koelwater bypass

Open recirculerende koelwatersystemen kunnen worden geoptimaliseerd door bypass-filtratie Het filter. behandelt een klein deel van de warmwaterstroom die terugkeert van de productieprocessen. Bypass filtratie behandelt gewoonlijk 1 tot 10% van de recirculerende stroom.

Koelwater
TPS-Guernsey-met-geïntegreerd-hydraulisch uitvlokkingssysteem

Behandeling van waswater

Het bij de drinkwater- en proceswaterbehandeling gegenereerde spoelwater wordt doeltreffend behandeld in een compact spoelwaterbehandelingssysteem, waarbij een waterkwaliteit wordt verkregen die in het hoofdproduktieproces kan worden hergebruikt. De reststroom van geconcentreerd slib kan eenvoudig worden verwerkt.

Behandeling van grondwater

De behandeling is gericht op een combinatie van efficiënte beluchting en continue (bio)filtratie. De belangrijkste componenten die moeten worden verwijderd zijn ijzer, mangaan en ammonium. Zowel fysisch-chemische als biologische processen worden toegepast om te voldoen aan de kwaliteitsniveaus voor drinkwater.

Behandeling van grondwater
Installatie voor de behandeling van oppervlaktewater

Behandeling van oppervlaktewater

Er zijn efficiënte behandelingsprocessen beschikbaar voor het verwijderen van troebelheid, vaste stoffen en/of kleur, om zowel proces- als drinkwater te produceren. Coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking, directe filtratie, disc en doekfiltratie worden toegepast.

Verwijdering van aromatische koolstof

Bij bodemsaneringen en drainages kan grondwater verontreinigd zijn met mono- en polycyclische koolwaterstoffen. Beluchte biologische continue zandfiltratie wordt doeltreffend toegepast om deze componenten te verwijderen tot niveaus die het mogelijk maken het behandelde water veilig te lozen.

Terugwinningsinstallatie op ware grootte

Hergebruik van water

Taylor made water hergebruik oplossingen worden toegepast voor zowel het hergebruik van proceswater als voor het opnieuw vullen van oppervlaktewater en grondwaterlichamen. Duurzame milieuoplossingen vereisen een uiterst efficiënt afvalwaterbehandelingsproces en aanvullende geavanceerde behandelingsprocessen.

Hergebruik van water
Verwijdering van microverontreinigingen

Verwijdering van microverontreinigingen

Micropolluenten, b.v. medicijnresten, maar ook allerlei andere componenten in afvalwater, worden doeltreffend behandeld door continu werkende korrelige actieve koolfilters, in combinatie met een geavanceerd bewakings- en regelsysteem.